Sunday, November 30, 2014

Nov 30

Thanksgiving celebration, a few days late.